خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

یک هنرمند انگلیسی با کمک مقداری تکه پارچه، لباس‌های مندرس و کهنه و مقداری برگ‌ درخت می‌توان مجسمه‌های بسیار زیبا خلق کرد، به گونه‌ای که در نگاه اول به نظر طبیعی نشان می‌دهند.

فیتسز سازنده این مجمسه‌ها و پرنده‌ها می‌گوید که آنها را با پرده‌ها قدیمی و لباس‌های دور انداختنی درست کرده است.

او عادت دارد، ساعت‌ها در خلوت بنشیند و مجسمه‌های خود را با این تکه پارچه خلق کند و برخی از آنها را به قیمتی قابل توجه به بازدیدکنندگان از نمایشگاه‌هایش بفروشد.

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی


خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس


خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی


خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی


خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی


خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی


خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی


خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی


خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی


خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با ��ارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی


خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی


خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس
فارس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه